• 14000 m2 opslag en showtuin
  • Grootste in oud gebakken
  • Specialist sierbestrating
  • Ruim 30 jaar service en kwaliteit

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Van Harn Bestratingmaterialen B.V. te Wekerom
Versie: december 2023

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Van Harn Bestratingmaterialen B.V., gevestigd aan de Edeseweg 19D, 6733 AA, te Wekerom (hierna: “Van Harn”) waaronder die tot levering van producten en het verrichten van diensten.
2. De toepasselijkheid van (eventuele) voorwaarden van de klant is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Van Harn is gerechtigd om de voorwaarden (tussentijds) te wijzigen en/of aan te vullen.
4. Het kan voorkomen dat Van Harn niet altijd strikte naleving van de voorwaarden verlangt. Dit betekent niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat Van Harn het recht verliest om in andere gevallen de strikte naleving van de voorwaarden te verlangen.
5. Als een bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. Daarnaast zal de nietige of vernietigde bepaling worden vervangen door een nieuwe bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2. Offertes en overeenkomst
1. Alle offertes van Van Harn zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidstermijn is vermeld. De offerte heeft alleen gelding voor de klant aan wie de offerte is gericht. Als de klant akkoord geeft op de offerte, heeft Van Harn het recht om de offerte binnen 3 werkdagen na ontvangst van de acceptatie te herroepen.
2. Een offerte vervalt als de producten waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar zijn.
3. Mocht in de offerte van Van Harn een fout staan vermeld, dan kan de klant Van Harn niet aan deze fout houden als de klant wist of had kunnen weten dat er sprake was van een vergissing of verschrijving.
4. De inhoud van alle offertedocumenten – zoals afbeeldingen, beschrijvingen of specificaties – blijven eigendom van Van Harn. Daarnaast zijn de offertedocumenten – bijvoorbeeld met betrekking tot kleur, eigenschappen en maten – zo nauwkeurig mogelijk maar niet bindend.
5. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Van Harn en de klant de overeenkomst is ondertekend of de klant akkoord heeft gegeven op de offerte van Van Harn.
6. Offertes zijn na datum van afgifte 4 weken geldig. Na deze tijd is het aan Van Harn om te bepalen of de offerte eventueel aangepast moet worden.

Artikel 3. Verplichtingen van de klant
1. De klant is verplicht om alle gegevens en/of informatie die Van Harn aangeeft nodig te hebben, tijdig en volledig aan Van Harn ter beschikking te stellen. De klant staat in voor de juistheid,  volledigheid en betrouwbaarheid van die gegevens en/of informatie. Tenzij uit de inhoud van de overeenkomst anders voortvloeit, is Van Harn niet gehouden een onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door de klant verstrekte informatie, beslissingen en gegevens.
2. Doen zich feiten of omstandigheden voor waarvan de klant weet of kan weten dat zij voor de uitvoering van de overeenkomst van belang zijn, dan stelt de klant Van Harn van die feiten en omstandigheden op de hoogte.
3. Als de klant tekortschiet in de naleving van een in lid 1 en 2 genoemde verplichting dan is de klant verplicht om de daaruit voor Van Harn voortvloeiende extra kosten of andere schade aan Van Harn te vergoeden.

Artikel 4. Levering
1. Van Harn heeft het recht om leveringen te laten verrichten door derden.
2. Van Harn is gerechtigd om een bestelling met meerdere producten in delen te leveren en de geleverde gedeeltes afzonderlijk te factureren.
3. Genoemde termijnen, in de overeenkomst of anderszins, gelden slechts bij benadering. Is voor de levering van bepaalde producten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn moet de klant Van Harn schriftelijk in gebreke te stellen. Dit betekent dat de klant Van Harn een redelijke termijn moet geven om alsnog aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.
4. Overschrijding van een genoemde termijn door Van Harn levert derhalve geen toerekenbare tekortkoming van Van Harn waardoor voor de klant geen recht op schadevergoeding van enige directe of indirecte schade ontstaat.
5. In verband met de logistiek van derden kunnen orders een langere levertijd hebben dan bij de bestelling is afgesproken, hierover wordt u na uw bestelling geïnformeerd.
6. Levering geschiedt door de producten in het bedrijfspand van Van Harn ter beschikking te stellen tenzij anders is overeengekomen.
7. Indien de klant niet een consument betreft en een franco levering is overeengekomen, reizen de zaken voor risico van Van Harn. In alle andere gevallen reizen de zaken voor risico van de opdrachtgever, niet- consument.
8. Als de klant een consument is, geldt in uitzondering op lid 6 dat de levering aan het door de consument opgegeven adres geschiedt, tenzij anders overeengekomen.
9. De klant is verplicht de producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Als de klant afname weigert, dan is Van Harn gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de klant.
10. Van Harn levert de producten op een door klant aangegeven plaats, enkel op een bereikbare losplaats voor vrachtwagens, waarbij naast de vrachtwagen kan worden gelost. De klant is verplicht om voor een dergelijke losplaats zorg te dragen.
11. De klant zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van producten.
12. De klant kan één dag voor de dag van levering het tijdsblok van levering bij Van Harn opvragen.

Artikel 5. Wijziging overeenkomst
1. De klant kan Van Harn schriftelijk verzoeken om de overeenkomst te wijzigen. Van Harn is pas verplicht om aan een verzoek tot wijziging uitvoering te geven als Van Harn schriftelijk akkoord heeft gegeven op het verzoek van de klant.
2. Als de klant een geplaatste bestelling en daarmee de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan heeft Van Harn het recht om 50% van de overeengekomen vergoeding bij de klant in  rekening te brengen. De kosten van retournering zijn voor rekening van de klant.
3. In uitzondering op lid 2 geldt dat de klant een bestelling en daarmee de overeenkomst niet kan annuleren als producten speciaal voor de klant bij een leverancier zijn besteld.
4. Als de klant de overeenkomst wenst aan te vullen, dan zal Van Harn de klant informeren over de kosten die hiermee gepaard gaan.
5. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht van de klant met betrekking tot een wijziging wat leidt tot een aanvulling op de overeenkomst, laat de aanspraken van Van Harn op betaling onverlet.
6. Geleverde producten die na verwerking over zijn kunnen niet geretourneerd worden, tenzij uitdrukkelijk vooraf anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en herroeping
1. Van Harn heeft – naast haar wettelijke bevoegdheden tot ontbinding en opschorting – het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden en/of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, als een van de volgende gebeurtenissen intreedt:
a. de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. Van Harn na het sluiten van de overeenkomst informatie ter kennis is gekomen die goede gronden geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen;
c. een verzoek tot verlening van (voorlopige) surseance ten behoeve van de klant is ingediend;
d. een verzoek tot faillietverklaring ten behoeve van de klant is ingediend;
e. ten laste van de klant beslag is gelegd;
f. een tot ontbinding en/of liquidatie van de klant strekkend besluit tot stand is gekomen;
g. de klant onder curatele of onder bewind is gesteld;
h. de klant anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot zijn vermogen of delen daarvan verliest.
De klant is verplicht om Van Harn onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van een in sub a tot en met h bedoelde gebeurtenissen.
2. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop op afstand van een volledige order gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Dit kan door tijdens de bedenktijd contact op te nemen met van Harn via e-mail: info@vanharn.nl. Van Harn mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
3. De kosten voor het retourneren van de materialen komen voor rekening van de klant.
4. De in lid 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
A. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
B. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
C. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
4. Van Harn kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 6 van dit artikel.
5. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Van Harn dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
6. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
A. die door Van Harn tot stand zijn gebracht c.q. geleverd overeenkomstig specificaties van de consument;
B. die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.

Artikel 7. Prijzen en betaling
1. De in een offerte vermelde prijzen zijn in EUR, exclusief btw en andere in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2. In uitzondering op lid 1 geldt dat ingeval een offerte is gericht aan een consument dat de in een offerte vermelde prijzen inclusief btw en exclusief andere in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals verzend- en administratiekosten, zijn.
3. Als producten worden geleverd op statiegeld pallets, dan worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht. Als de klant de statiegeld pallets aan Van Harn retourneert, dan wordt het betaalde bedrag voor de statiegeld pallets verrekend met de openstaande vordering van Van Harn op de klant, mits de statiegeld pallets – naar oordeel van Van Harn – schoon en onbeschadigd zijn. Wanneer de fabriek niet het volledige statiegeldbedrag verrekent zal Van Harn dit ook niet doen. Op verzoek kan Van Harn aangeven welke statiegeld pallets volledig verrekend worden en welke gedeeltelijk verrekend worden.
4. Als de offerte is gebaseerd op door de klant verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn, dan heeft Van Harn het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of
levertermijnen aan te passen.
5. Betaling dient te geschieden binnen de betalingstermijn die op de betreffende factuur is opgenomen.
6. Als de klant niet binnen de in de lid 5 genoemde betalingstermijn volledig heeft betaald, is de klant van rechtswege in verzuim. De klant moet in dat geval de wettelijke incassokosten en
rente aan Van Harn voldoen. Daarnaast komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Van Harn moet te maken ter incasso van hetgeen de klant ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van de klant.
7. Als de klant een consument is en de consument niet binnen de in lid 5 genoemde betalingstermijn volledig heeft betaald, dan stelt Van Harn de consument nogmaals in de gelegenheid om binnen een termijn van 14 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen (ingebrekestelling). Voldoet de consument het verschuldigde bedrag vervolgens opnieuw niet, dan is de consument in verzuim. De consument moet in dat geval de wettelijke incassokosten en rente aan Van Harn voldoen. Daarnaast komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Van Harn moet maken voor de incasso van wat de consument ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van de consument.
8. Van Harn heeft het recht om de betalingen die de klant aan Van Harn voldoet eerst in mindering te brengen op de kosten, vervolgens in mindering te brengen op de opgebouwde rente en tenslotte in mindering te brengen op de hoofdsom en de lopende rente.
9. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
10. Als de financiële positie of het betalingsgedrag van de klant – naar het oordeel van Van Harn – daarvoor aanleiding geeft, is Van Harn gerechtigd van de klant (aanvullende) zekerheid te verlangen in een door Van Harn te bepalen vorm.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Van Harn in het kader van de overeenkomst geleverde producten worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Dit betekent dat de geleverde producten eigendom blijven van Van Harn totdat de klant al zijn (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen.
2. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten mag de klant niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren.
3. De klant moet steeds al hetgeen doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Van Harn veilig te stellen.
4. Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel andere rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om Van Harn daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. Als Van Harn zijn in dit artikel bedoelde eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Van Harn om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Van Harn zich bevinden en die producten terug te nemen.

Artikel 9. Garantie, onderzoek en reclames
1. De garantie op geleverde producten is beperkt tot de product garantie zoals door de leverancier aan Van Harn wordt verstrekt, tenzij anders wordt overeengekomen.
2. De klant is verplicht om de geleverde producten direct nadat deze aan hem ter beschikking zijn gesteld te onderzoeken. Daarbij moet de klant onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
3. De geleverde producten kunnen afwijken qua kleur en structuur van de in de showroom en op de website getoonde monsters. Doordat er met natuurproducten wordt gewerkt zijn afwijkingen in kleur en structuur onontkoombaar. Tevens kan het voorkomen dat producten onderling in dikte en maat kunnen verschillen. Haarlijnen, scheurtjes en kleurverschil vormen geen aanleiding tot reclamatie van de geleverde producten.
4. Eventuele zichtbare gebreken moeten binnen 7 dagen na levering schriftelijk bij Van Harn worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken moeten uiterlijk binnen 14 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk bij Van Harn worden gemeld. Iedere melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Van Harn in staat is adequaat te reageren. Na het verstrijken van deze termijn wordt de klant geacht de levering te hebben goedgekeurd.
5. Van Harn levert standaard A-keus materialen met bijbehorende garantie. In sommige gevallen kan de klant ook kiezen voor B-keus materialen (afgekeurde materialen van de leverancier). Op B-keus materialen geeft van Harn geen garantie.
6. Als van een gebrek later dan de in lid 4 genoemde termijn, melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7. De klant moet Van Harn in de gelegenheid stellen een klacht te onderzoeken. De klant moet de betreffende producten dan ook voor zijn rekening en risico aan Van Harn retourneren.
8. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte etc. van producten die Van Harn levert, vormen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de klant. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, wordt een gemiddelde uit de levering genomen. Er kan dus niet op enkele exemplaren van de geleverde producten worden afgekeurd.
9. Indien de klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde producten.
10. Als vaststaat dat een product gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal Van Harn het gebrekkige product – naar keuze van Van Harn – vervangen, herstellen of een vergoeding
daarvoor aan de klant voldoen. Ingeval van vervanging is de klant gehouden om de vervangen producten aan Van Harn te retourneren en de eigendom daarvan aan Van Harn over te dragen, tenzij Van Harn anders aangeeft.
11. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan – daaronder begrepen de onderzoekskosten – aan de zijde van Van Harn voor rekening van de klant.

Artikel 10. Overmacht
1. Van Harn is niet gehouden tot het nakomen van een verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan – naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Van Harn geen invloed kan uitoefenen en waardoor Van Harn niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zoals ziekte of wanprestatie door leveranciers.
3. Van Harn kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de klant.
4. Als Van Harn ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Van Harn gerechtigd om het reeds nagekomen dan wel na te komen gedeelte te factureren. De klant is verplicht om deze factuur te voldoen.
5. Toeslagen: wij proberen de prijs vermeld in de uitgebrachte offerte te handhaven, maar behouden ons het recht voor om tussentijdse prijsverhogingen door te voeren indien wij daartoe van (binnen- en/of buitenlands) overheidswege dan wel via verhoging van de gasolieprijzen worden gedwongen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Van Harn is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt. Hetzelfde geldt voor door Van Harn ten behoeve van de overeenkomst ingeschakelde derden.
2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Van Harn gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Van Harn en/of haar ondergeschikte(n).
3. Van Harn is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van overmacht (artikel 10).
4. Van Harn is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Van Harn is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5. Van Harn is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:
a. onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik;
b. slijtage door normaal gebruik;
c. onjuist onderhoud;
d. plaatsing, bewerking en/of verwerking;
e. omstandigheden waarop Van Harn geen invloed kan uitoefenen zoals (extreme) weersomstandigheden en temperatuurwisselingen.
6. Van Harn is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. Van Harn kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichting(en) die de klant binnen 14 dagen nadat de klant daarvan kennis heeft genomen of daarvan kennis had kunnen nemen per aangetekende brief bij Van Harn heeft gemeld. Onder
directe schade wordt verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Van Harn aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, mits de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze
voorwaarden.
8. Indien Van Harn aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de (cumulatieve) aansprakelijkheid van Van Harn op welke rechtsgrond dan ook te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Van Harn in het betreffende geval wordt uitgekeerd.
9. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag dat gefactureerd is voor de overeenkomst, althans voor dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10. Elke aansprakelijkheid van Van Harn vervalt door verloop van 6 maanden vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst – om welke reden dan ook – is geëindigd.

Artikel 12. Vrijwaringen
1. De klant vrijwaart Van Harn voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Van Harn en de klant bestaande overeenkomst.
2. De klant vrijwaart Van Harn uitdrukkelijk voor aanspraken van derden met betrekking tot recht van intellectuele eigendom op de door de klant aan Van Harn verstrekte informatie, beslissingen, gegevens en/of bescheiden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Van Harn partij is, is Nederlands recht van toepassing.
2. De bevoegde rechter van arrondissement Gelderland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
3. Partijen zullen eerst proberen om in onderling overleg een geschil op te lossen voordat een beroep op de rechter wordt gedaan.

Artikel 1 Retourneren overgebleven materialen
1. Onbeschadigde, ongebruikte en schone overgebleven materialen kunnen bij Van Harn worden geretourneerd, zolang dit artikelen betreft die Van Harn op voorraad heeft. Van Harn brengt hiervoor 15% van de retourwaarde in rekening. Artikelen die wij moeten bestellen kunnen niet retour.

Artikel 14. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaand onder:
Van Harn: Van Harn Bestratingmaterialen B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 09086642.
B-keus: Dat zijn afgekeurde partijen tegels van de leverancier. Deze materialen kunnen kleine foutjes bevatten.
De klant: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Van Harn.
Consument: de partij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Overeenkomst: de overeenkomst c.q. opdracht op basis waarvan de klant producten koopt of huurt van, verkoopt aan of huurt van Van Harn.
Partijen: Van Harn en de klant gezamenlijk.
Producten: alle op grond van de overeenkomst door Van Harn aangeboden, te leveren of geleverde zaken.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen 14 dagen af te zien van de Koop op afstand.
Koop op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door van Harn georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 

Bezoek onze showtuin